googleb6385bbd17eff74d.htmlgoogleb6385bbd17eff74d.html
Basisdiensten

HET BEHEER VAN MEDEEIGENDOMMEN WERD IN EEN WETTELIJK KADER  GEGOTEN IN 2010. SINDSDIEN ZIJN ER AL VERCHILLENDE AANPASSINGEN GEBEURD.

WAT KAN U VERWACHTEN VAN RE4Y

Als  de standaard hoog ligt kunnen slechts uitverkozen mede-eigendommen beheerd worden.

BASISDIENSTEN


De basisdiensten omvatten alle door de wet opgelegde taken. Wij verwijzen naar de wet van 2010 en latere aanpassingen. U kan ook op de website van het Beroeps Instituut voor Vastgoedmakelaars ( BIV.be) nadere inlichtingen vinden.


Een syndicus kan enkel optreden voor een Vereniging van Medeeigenaars ( VME) na het afsluiten van een syndicusovereenkomst. De beslissing om samen te werken met een syndicus wordt genomen op een algemene vergadering ( gewone of buitengewone) en goedgekeurd door de helft + 1 van alle eigenaars / aandelen.


Een syndicusovereenkomst loopt van jaar tot jaar, wordt voor minimaal één jaar en maximum drie jaar getekend. De syndicusovereenkomst kan niet stil zwijgend verlengd worden. Bij Re4Y zijn er geen opzegtermijnen of verbrekingsvergoeding.TAKEN :

Organiseren algemene of buitengewone algemene vergaderingen op de wijze door de wet ( art 577)  bepaald,

Uitvoeren of laten uitvoeren beslissingen genomen op de SAV of BAV,

Offertes aanvragen volgens de beslissingen genomen  in verband met de mededinging,

Contracten afsluiten,

Jaarlijks evaluatierapport van de geregeld verrichte leveringen opstellen en voorleggen,

Optreden in geval van overmacht,

De VME vertegenwoordigen in rechte,

Het vermogen van de VME beheren en de nodige rekeningen ( zicht- en spaarrekening) openen. Werk- en reservekapitaal dienen apart geplaatstte worden.Bij overdracht van eigenaars, tussenpersonen en notarissen de nodige inlichtingen geven.

Na de akte de nieuwe koper verwelkomen, voor de vroegere eigenaar een eindafrekening maken


Afsluiten aansprakelijkheidsverzekering die de aansprakelijk syndicus dekt

Ingeschreven zijn als syndicus op het bord van BIV.


Dubbele boekhouding van de VME  voeren, volgens door de wet opgelegde regels

Minstens éénmaal per jaar een afsluiting van de boekhouding te doen en een budget op te stellen voor het komende jaar.

Opstellen van de individuele afrekeningen zoals bepaald in de basisakte


Persoongsgegevens van de eigenaars bijhouden

Inzage geven aan elke medeeigenaar in de documenten van het gebouw, zonder toegang tegeven tot privégegevens van andere eigenaars

Postinterventiedossier bijhouden


Personen die het gebouw bewonen of een ander zakelijk recht hebben op de hoogte brengen van de datum Algemene Vergadering, zodat deze personen  schriftelijke vragen kunnen stellen;

Het huishoudelijkreglement up to date houden en laten naleven.


Het op de hoogte brengen van eventuele belangengeschillen,

Bij overdracht naar een andere syndicus, binnen de dertig dagen, een volledig dossier overmaken.


De syndicus neemt deel aan de vergaderingen van de raad van Mede-eigendom.


De syndicus staat de rekencommissaris bij bij de controle van de rekeningen.


Raad van mede eigendom (art 577-8/1)

De Raad van mede eigendom is een kleine groep van mede-eigenaars, liefst bewoners van de residentie, verkozen door de algemene vergadering (3/4 meerderheid), die erop toeziet dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert. De leden van de Raad van beheer fungeren ook als aanspreekpunt tussen de eigenaars en de syndicus m.b.t. opmerkingen, technische punten e.a. m.b.t. de gemene delen van de residentie. Vanzelfsprekend kunnen al de eigenaars, indien gewenst, ook rechtstreeks bij de syndicus terecht.

Zij kunnen meerdere opdrachten of delegatie krijgen van de algemene vergaderingen die slechts gelden voor één jaar.

Zij verschaffen de VME een halfjaarlijks rapport over hun taak.

ADMINISTRATIE - FINANCIEEL - TECHNISCH BEHEERWetgeving

Contacteer Re4y


Naar 'Contact'