googleb6385bbd17eff74d.htmlgoogleb6385bbd17eff74d.html
Veranderen van syndicus

Voor dat U de stap zet om van syndicus te veranderen dient U goed na te denken en Uw wensen duidelijk vast te stellen.


Wanneer is het aangeraden om van syndicus te veranderen :

- uw huidige syndicus geeft geen, laat of verkeerd antwoord op Uw vragen

- uw huidige syndicus reageert niet of veel te laat op brieven van eigenaars

- uw huidige syndicus weigert inzicht in fakturen en rekeningen

- uw huidige syndicus komt (bijna) nooit naar het gebouw en laat dure herstellingen uitvoeren, of laat geen dringende herstellingen uitvoeren

- uw huidige syndicus rekent kosten aan die niet contractueel zijn vastgelegd

- uw huidige syndicus geeft geen informatie op de algemene vergadering of verkeerde informatieHerkent U één van deze punten? Misschien is het tijd om te veranderen !Methode  1


De VME stelt de huidige syndicus in gebreke over de gebreken en geeft een periode van bv. één maand om alle punten recht te zetten.


De syndicus reageert niet, of onvoldoende.


De ontevreden eigenaars stellen een actieplan op met hun wensen en eisen. Dit actieplan is gebaseerd op de huidige terkortkomingen en heeft als doel een beter beheer van de gemene delen van een VME te ontwikkelen. Kijk altijd naar de huidige looptijd en eventuele verbrekingsvergoedingen.


Het actieplan en wensen worden best zo breed mogelijk besproken voor dat een bijzondere algemene vergadering wordt bijeengeroepen !  Deze bespreking kan zowel tussen eigenaars fysiek gebeuren als via internet ( in afgesloten forum)


Eénmaal dat Uw actieplan af is, gaat U op zoek naar kandidaat syndici. Re4Y.be kan daarbij een goede keuze zijn. U neemt de punten van Uw actieplan op in een offerteaanvraag. Dit laat U toe syndici te vergelijken op gelijke basis.


Uw actieplan is af ? U hebt voldoende mede-eigenaars achter U ? U hebt een kandidaat syndicus ?


Dan kan U het punt ' wijziging syndicus' op de agenda van algemene vergadering laten zetten


of


Kan U opteren voor het bij één roepen van een Buitengewone Algemene Vergadering. Hoe dit gebeurd is bij wet bepaald : U dient de handtekening te hebben van minstens 20% van de aandelen van de VME. De syndicus is verplicht de namen en adressen van alle eigenaars door te geven.  Bij voldoende handtekeningen schrijft U de huidige syndicus aan met de vraag een BAV te organiseren, met als enig agendapunt : aanstellen van een nieuwe syndicus, ontslag van de huidige syndicus.  De beschrijving van dit agendapunt moet letterlijk opgenomen worden en de woorden hebben dus al hun belang !


of


Kan U wachten op de volgende algemene vergadering. Kijk naar methode 2.Methode 2


Het huidige contract met de syndicus vervalt op de gewone algemene vergadering.


Op de agenda zal dan verplicht een punt staan in verband met het verlengen of vernieuwen van de syndicusovereenkomst. Om het ontslag van de huidige syndicus zeker te stellen dient er minimaal drie weken voor de start van de vijftiendaagse periode - schriftelijk - een duidelijk agendapunt opgesteld worden : aanstelling van syndicus, voorstelling kandidaat syndici, stemming.


Elke eigenaar kan een kandidaat syndicus voorstellen. Deze kandidaat syndicus stelt zich aan de vergadering voor. Na voorstelling zal de vergadering stemmen over wie aangesteld wordt ( normaal gezien is dit de helft +1 stem).


In geval van wijziging moet de oude syndicus binnen de dertig dagen het dossier van de VME overmaken aan de nieuwe syndicus. Contacteer Re4y


Naar 'Contact'